ŠIFROVANIE TEXTU - komfortnejšie
                   VYSVETLIVKY: 

Táto stránka poskytuje bežné šifrovanie (Beaufort, zašifrovanie K-T=V, odšifrovanie K-V=T), komfortnejším, teda pohodlnejším spôsobom, bez možností vyberať moduly pre spracovanie (najmä kľúča), s pevne určeným postupom podľa voľby autora tak, aby bezpečnosť bola zachovaná ale aby používateľ mal čo najjednoduchšiu činnosť.

Toto je zábavné šifrovanie bez akýchkoľvek záruk, nie je v úplnosti preskúšané (chyby sú možné), používa spôsob popísaný už Julesom Vernom pred vyše sto rokmi.

Toto je program (javascript) ktorý sa vykonáva v prostredí internetového prehliadača. Nevyžaduje pripojenie na internet - po načítaní stránky možno internet odpojiť, ale lepšie je súbor stránky stiahnúť, uložiť na počítač trvale odpojený od internetu a tam otvoriť v internetovom prehliadači.
To, čo robí program, sa dá urobiť aj ručne (treba si vyskúšať). Tu sa nadväzuje na súvisiace predchádzajúce texty o praxi šifrovania (treba si prečítať kvôli lepšiemu porozumeniu).


Kľúč sa vytvára spôsobom, ktorý je kompromisom medzi (na jednej strane) jednorázovým (neopakovaným) kľúčom z náhodných znakov, ktorý nie je kratší než zpráva, a (na druhej strane) potrebou splniť tieto požiadavky pohodlnejším spôsobom.
Znaky, ktoré tu možno v spracovaní kľúča použiť, je výlučne 26 znakov medzinárodnej abecedy; ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.Túto voľbu nemôže užívateľ zmeniť.
Kľúč sa vytvára (už známou) kombináciou troch kľúčov (Kľúč 1, Kľúč 2, Kľúč 3), pričom pre vytvorenie základného (najdlhšieho) Kľúča 1 je východiskový reťazec predvolený, ale takej dĺžky, aby (intuitívne posúdené) poskytol dostatočne obrovské množstvo možných kľúčov. Tento predvolený reťazec pre vytvorenie základného Kľúča 1 sa informatívne (netreba s tým nič robiť) zobrazuje v (neveľkom) okne a tam je ho aj možné meniť, čo sa však pri bežnom používaní nepredokladá.
Predvolený reťazec pre vytvorenie základného Kľúča 1 sa spracúva tak, že od zvoleného začiatku (t. j.po voliteľnom vynechaní zvoleného počtu písmen od začiatku) sa z neho ďalej vyberajú (priam "vydzobú") písmená v zvolenom poradí (napríklad: každé tretie, alebo jedenáste, alebo dvadsiatedeviate, a pod.), a takto je vytvorený základný Kľúč 1.
Ďalej sa skombinuje základný kľúč (Kľúč 1) s druhým kľúčom (Kľúč 2), prípadne aj s tretím kľúčom (Kľúč 3) do jednoho výsledného kľúča.
Počnúc od začiatku každého kľúča, program postupne u jednotlivých písmen spočítava ich poradové číslo v (medzinárodnej) abecede (počnúc nulou! - nie jednotkou); tento súčet je poradím písmena výsledného kľúča, a ten jediný sa ďalej použije na šifrovanie (= zašifrovanie aj odšifrovanie) textu.
Kľúč 1 je základný, musí sa vždy použiť, je vždy najdlhší, určuje dĺžku výsledného kľúča. Kľúč 2 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a" (hodnota Kľúča 2 nesmie zostať prázdna!).
Kľúč 3 sa zadá (vloží) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môže byť kratší než základný (v tom prípade cykluje); ak by bol dlhší, nadbytočná dĺžka sa nepoužije; nemusí sa však použiť vôbec - v tom prípade má hodnotu preddefinovaného písmena "a" (hodnota Kľúča 3 nesmie zostať prázdna!).
(Výsledný) Kľúč sa informatívne (netreba s tým nič robiť) zobrazuje v (neveľkom) okne a tam je ho aj možné meniť, čo sa však pri bežnom používaní nepredokladá.

Ďalej nasleduje okno pre vloženie toho (textu, reťazca) čo sa má šifrovať. Zvláštnosťou riešenia je, že pre otvorený text aj pre zašifrovaný text sa používa jediné okno, čo má prispieť k vyššiemu pohodliu užívateľa.
Na zašifrovanie aj odšifrovanie je rovnaký postup:
  1. vložiť (napr. s použitím klávesovej skratky "Ctrl"+"C", alebo priamo napísať cez klávesnicu.
  2. stlačiť tlačidlo s nápisom "ŠIFRUJ!"


Znaková sada použitá pre text je:    ab0cd1ef2gh3ij4kl5mn6op7qr8st9uv_wxyz    - je to medzinárodná abeceda a číslice, plus znak "podčiarka". Písmená a číslice nie sú v samostatných sadách za sebou, ale sú premiešané s ľahko zapamätateľnou pravidelnosťou. Dôvodom premiešania je získanie väčšej rovnomernosti výskytu znakov pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti (odolnosti proti prelomeniu) šifrovania. (Použitá znaková sada sa v zdrojovom texte javascriptu dá ľahko zmeniť, čo však nie je činnosť vyhradená pre bežného užívateľa.) Prípadné iné znaky textu sa zbavujú slovenskej diakritiky, počiarkou sa nahrádza medzera, čiarka, bodka, dvojbodka, pomlčka (mínus), bodkočiarka, otáznik, výkričník, zátvorky, lomítko, rovnítko, trubka, úvodzovky, apostrof, percento, paragraf, plus, zavináč a všetky písmená sa prevádzajú na výlučne malé písmená, iné znaky nesmú byť použité (napr. %, §, +, \, @, a pod.).
Pozor: v texte nesmú byť použité iné znaky (napr. zátvorky vyšších stupňov, spätné lomítko, ...), ani "Enter"! - ak by sa predsa použili, po zašifrovaní+odšifrovaní by sa z nich stalo písmeno "z", čo by mohlo spôsobiť nežiadúce stavy.


Použitý reťazec pre vytvorenie Kľúča 1 má síce veľa znakov, ale je ich konečný počet. Treba mať na pamäti, aby voľba počtu písmen, ktoré sa od začiatku majú vynechať, a voľba koľké každé ďalšie písmeno sa má vybrať, dali taký počet písmen, ktorý je (ideálne) nie kratší než zpráva (alebo kompromisne nie niekoľkonásobne kratší). Práve pre kontrolu uvedeného sa výsledný Kľúč 1 aj konečný Kľúč zobrazujú v okne.
Ak sa niekto predsa rozhodne použiť konečný Kľúč kratší než je zpráva, odporúčam najmenšiu dĺžku konečného Kľúča blížiacu sa k tisícke znakov, aspoň okolo trištvrte tisícky znakov, čo je prakticky celé okno konečného Kľúča zaplnené znakmi - v prípade reťazca použitého pre vytvorenie Kľúča 1 v dĺžke 1 milión znakov to znamená, že vyhovuje napísať (vložiť) ľubovoľné trojciferné číslo (teda od 1 do 999) pre vloženie do okna "Koľko písmen od začiatku sa má vynechať" aj do okna "Koľké každé písmeno z ďalšieho textu sa má vyberať".


Pravdaže, obsah každého okna je po zvážení možné ručne zmeniť. Každé okno (biele okno, je to pracovné pole) sa dá zväčšiť (v pravom dolnom rohu ťahať ľavým tlačidlo myši: nadol aj vpravo) a zmestí sa do neho (ľubovoľne) viac, než sa zobrazuje - dá sa v ňom posúvať; dá sa do neho písať, tiež do neho vkladať aj z neho vyberať obvyklým spôsobom: cez schránku (Zwischenablage, clip board) napr. klávesami Ctrl+C, Ctrl+V.


Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 10. júl 2017.         Bbc11,v.013
VYTVORENIE KĽÚČA:
   Reťazec písmen (text), z ktorého sa budú vyberať písmená do kľúča: (je predvolený, ale možno ho zmeniť):
      
   Koľko písmen od začiatku sa má vynechať (napríklad: 14, alebo 17842, ...):   
   Koľké každé písmeno z ďalšieho textu sa má vyberať (napríklad: každé 7. (siedme), alebo 19., ...):   
   Tu ťuknúť, aby sa písmená vybrali: 
   Vybrané písmená sú tu - to je Kľúč 1 (= základný) - pre kontrolu, netreba s ním nič robiť:
      
 Kľúč 2 sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):       
 Kľúč 3 sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):       
 Tu ťuknúť, aby sa kľúče skombinovali : 
(Výsledný) Kľúč = Kľúč1 + Kľúč2 + Kľúč3 - pre kontrolu, netreba s ním nič robiť:
      
TEXT na zašifrovanie alebo na odšifrovanie sem napísať alebo vložiť (pomocou Ctrl+V):

Tu ťuknúť:

Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: