(14) KOMBINOVANIE KĽÚČOV ich spočítaním a pripočítaním všetkých(!) predošlých písmen

Táto stránka poskytuje úpravu viacerých kľúčov či hesiel. Nie je tu žiadne šifrovanie.

Na začiatku sa môže zadať požadovaný počet znakov výsledného kľúča. Je to skôr pre pohodlie, aby nebolo treba znaky počítať, ak je potrebný ich presný počet - v opačnom prípade sa asi zväčša vystačí s v programe predvolenou hodnotou, ktorá sa aj zobrazuje, ale užívateľ ju môže (nemusí) zmeniť - je dosť veľká.
Vloží sa najviac 9 kľúčov (=Kľúč 1, Kľúč 2, Kľúč 3, Kľúč 4, Kľúč 5, Kľúč 6, Kľúč 7, Kľúč 8, Kľúč 9) a program ich kombinuje do výsledného kľúča, jeden znak za druhým, takto:
- kľúče sa kombinujú spočítaním a ešte:
- pripočítajú sa všetky(!) predošlé písmená výsledného kľúča.
Tlačidlom "VYKONAJ !" sa proces spustí.
Pod tlačidlom je okno, v ktorom je výsledok.
Spočítavanie sa vykonáva postupne po jednotlivých písmenách spočítaním poradových čísel písmen jednotlivých kľúčov v (medzinárodnej) abecede (počnúc nulou! - nie jednotkou); tento súčet je abecedným poradím písmena výsledného kľúča (teda ako šifrovací spôsob Vigenere).
Vytvorený výsledný kľúč je určený na ďalšie použije na šifrovanie (= zašifrovanie aj odšifrovanie) v ľubovoľnom programe, alebo aj ako prístupové heslo do ľubovoľnej služby.

Pozn.: Heslo ak sa žiada aj s veľkými znakmi, odporúčam formálne vyhovieť tak, že niekoľko písmen na určitom mieste bude veľkých (napríklad prvé), a na koniec pridať jednu či viac číslic zaužívaných číslic a znakov (napr. konštantne "=9").


Kľúč 1 je základný, musí sa vždy zadať (vložiť, použiť), je vždy najdlhší. Jeho dĺžka určuje dĺžku spočítanej skupiny znakov, ktorá potom cykluje. Preto ho treba zadať najdlhší zo všetkých kľúčov. Nie je to však podmienka funkčnosti, ale akosti výsledného kľúča.

Ďalšie Kľúče (2 a viac) sa zadajú (vložia) namiesto preddefinovaného písmena "a"; môžu byť ľubovoľne kratšie než je základný Kľúč 1. Ak by niektorý z Kľúčov 2 a viac bol dlhší než Kľúč 1, potom sa nadbytočná dĺžka nepoužije. Nemusia sa použiť všetky kľúče - v tom prípade však treba ponechať v nich preddefinované písmeno "a".

Samočinne sa ku každému písmenu výsledného kľúča pripočítavajú všetky(!) predošlé (už vytvorené) písmená výsledného kľúča; túto voľbu nemôže užívateľ zmeniť.   Počet pripočítavaných posledných znakov by, pravdaže, mohol byť aj iný, alebo podľa voľby užívateľa. Začínal som s jediným, potom viac, až som skončil pri všetkých, vidiac, že to vnáša najviac chaosu (entropie), výpočet je svižný, tak prečo nie.

Spočítavanie sa vykonáva v uzavretom operačnom systéme, v konečnej množine znakov (vlastne ich poradových čísel), modulárnym spôsobom konečnej aritmetiky (čísla cyklujú). Pravdaže, bolo by možné pre kombináciu kľúčov použiť aj inú operáciu než je sčítanie - napríklad odpočítanie, násobenie, teda aj mocniny (delenie však nie), to však neprináša žiadne zjavné výhody.

Znaky, ktoré tu možno v spracovaní kľúčov použiť, je výlučne 26 znakov medzinárodnej abecedy; ak sa použijú veľké písmená, zmení ich na malé; ak sa použijú iné znaky, vynechá ich.Túto voľbu nemôže užívateľ zmeniť.

Táto stránka a jej pripojené aj odkazované súčasti sú určené na výlučne zábavné použitie, bez akýchkoľvek záruk, obsah nemusí byť v úplnosti preskúšaný (chyby sú možné), podstatou je spôsob popísaný už Julesom Vernom pred vyše sto rokmi.

      Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 25. august 2017. (BbcJS14-v108)

Počet znakov výsledného kľúča (v prípade potreby prepíšte prevolené číslo)::
Kľúče 1 (= základný, najdlhší) a ďalšie (najviac 9) napísať alebo vložiť nižšie - v nepoužitých ponechať "a":
Kľúč 1=
Kľúč 2=        Kľúč 3=
Kľúč 4=        Kľúč 5=
Kľúč 6=        Kľúč 7=
Kľúč 8=        Kľúč 9=
Tu ťuknúť: = kľúče sa skombinujú,    tu nižšie je skombinovaný Výsledný kľúč K: (vybrať pomocou Ctrl+V, Ctrl+X):


Nižšie je prípadná reklama poskytovateľa: